Tietoa palvelusta

Tämä on Oulun yliopiston Laturi-järjestelmä opinnäytteiden prosessin käynnistämiseen, ohjaukseen, työn etenemisen seuraamiseen, arviointiin ja lopullisen työn syöttöön julkaistavaksi.

Koko opinnäytetyöprosessi hallitaan Laturin avulla. Järjestelmä mahdollistaa kommunikaation ohjaajien ja opiskelijan välillä sekä välitavoitteiden asettamisen, josta ohjaaja(t) ja ohjattava voivat sopia keskenään.

Viimeistelty ja hyväksytty työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saatavilla tietyille työasemille kirjaston tiloihin. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös Oulun yliopiston OuluREPO-julkaisuarkistoon.

Ohjeet

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. Varsinaiseen arvosteltavaan työhön ei tule sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Mikäli opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa.

Opiskelija vastaa opinnäytetyönsä sisällöstä ja oikeuksistaan siihen. Opiskelijan tulee huolehtia, että hänellä on opinnäytetyöhönsä tai sen osaksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai hänellä tulee olla verkkojulkaisuoikeus tällaiseen aineistoon.

Lisätietoa ja ohjeet löytyvät Laturi-oppaasta.